swiadczenia-1-604x270

Świadczenie kompensacyjne – 6 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Nie każdy nauczyciel ma świadomość tego, że może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Można się o nie ubiegać po spełnieniu warunków dotyczących ogólnego stażu. Obecnie powyższe świadczenie wynosi średnio blisko 2 tys. zł brutto i korzysta z niego ponad 5 tys. nauczycieli w naszym kraju.

Świadczenia kompensacyjne dają przede wszystkim możliwość odejścia z pracy wcześniej, niż w przypadku przejścia na emeryturę. Nauczyciele urodzeni po 1948 r., którzy mają za sobą 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w zawodzie, generalnie mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Wystarczy, aby nauczyciel osiągnął odpowiedni wiek i 20 lat przepracował na co najmniej połowie etatu w instytucji oświatowej. Powyższe świadczenie jest przyznawane nauczycielom w naszym kraju od lipca 2009 roku.

Świadczenia kompensacyjne mają zasadniczo charakter okresowy. Co to oznacza? Jeżeli dla danej osoby,  wiek emerytalny wynosi np. 62 lata i 1 miesiąc, wówczas przed tą datą świadczenie kompensacyjne zostanie wstrzymane i dana osoba będzie musiała zgłosić wniosek o emeryturę powszechną.

  1. Kto może się starać o wcześniejszą emeryturę?

Prawa do świadczenia kompensacyjnego mogą nabyć pedagodzy, wychowawcy i inni pracownicy dydaktyczni, którzy są zatrudnieni m.in. w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach (posiadających uprawnienia szkół publicznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych tego typu instytucjach).

  1.   Jakie są kryteria przyznania świadczenia kompensacyjnego?

Najistotniejsze kryteria, tak jak wcześniej wspominaliśmy dotyczą wieku i stażu pracy. Od nauczycieli, którzy chcą uzyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego wymagany jest staż pracy wynoszący łącznie 30 lat (w tym 20 lat pracy nauczycielskiej). Do tego odpowiedni wiek. W ubiegłym roku było to 55 lat dla mężczyzn i kobiet. Od 2016 r. kryterium to uległo zaostrzeniu i będzie rosnąć zarówno dla pań jak i panów, aż do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

  1.  Co powinien zrobić  nauczyciel, który planuje skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego?

Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do ZUS z wnioskiem o powyższe świadczenie. Do wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja potwierdzająca wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe oraz fakt zatrudnienia w placówkach, o których mowa w art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Prawo do świadczenia można uzyskać wyłącznie z tytułu wykonywania zawodu w placówkach wymienionych w ustawie (czyli tak jak wcześniej wspominaliśmy, które mają uprawnienia szkół publicznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych tego typu instytucjach).

  1.  Czy istotne jest ostatnie miejsce zatrudnienia?

To niezmiernie istotna kwestia. Ważne, aby ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela była szkoła, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na wniosek starającego się o świadczenie (choć od tej zasady dopuszczalne są pewne wyjątki). Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje również nauczycielowi, którego stosunek pracy rozwiązany zostanie np. w związku z całkowitą likwidacją szkoły lub częściową likwidacją szkoły, lub też w związku ze zmianami organizacyjnymi. W tym przypadku nauczyciel jest zobligowany do przedstawienia odpowiednich dokumentów poświadczających powyższy stan rzeczy (na ogół wystarczy świadectwo pracy).

  1.   Od czego zależy wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia obliczana jest podobnie do emerytury z „nowego systemu”. Ustala się, jaka jest wielkość kwoty zgromadzonych składek na indywidualnym koncie i wyliczana jest wysokość kapitału początkowego. Suma tych dwóch kwot dzielona jest przez średnie dalsze trwanie życia. W przypadku innych świadczeń np. renty czy emerytury ZUS ma obowiązek podjąć decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej – w danej sprawie – do podjęcia decyzji.

  1.   Czy można “dorabiać” korzystając ze świadczenia kompensacyjnego?

Nauczyciel nie będzie mógł pobierać świadczenia, jeśli podejmie pracę w szeroko rozumianym szkolnictwie. Będzie mógł natomiast podjąć inną pracę.Będą go oczywiście obowiązywały limity w zarobkowaniu ponieważ jest to świadczenie przysługujące osobom poniżej 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.Osoby zarabiające nie więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał kalendarzowy, będą mogły pobierać świadczenie w całości. Przychód powyżej 70 proc. tego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie świadczenia. Świadczenie zostanie zawieszone, jeśli przychód z tytułu zatrudnienia poza szkolnictwem wyniesie ponad 130 proc.  wyżej wymienionego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800).

Czy nasz post jest dla Ciebie pomocny? Jeśli tak, zapraszamy do komentowania, czekamy na Państwa sugestie :) !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *